Fortuna kołem się toczy...?

Wybra?am taki przewrotny tytu? st?d, ?e jako? ta przewrotno?? w naszym ludzkim ?yciu jest czym? nagminnym. I ju? na wst?pie chcia?am zapyta? Was czy te? sk?oni? do zastanowienia si? nad tym, czym jest dla Was FORTUNA?

Nie, wcale nie mam na my?li tylko jednego, czyli pieni?dzy. Np. w Tarocie Ko?o fortuny ma wiele znacze?. Zaczynaj?c od tych podstawowych: jest to na pewno szcz??cie, wygrana, przeznaczenie, los, co? nieoczekiwanego. Mo?na te? spojrze? na powy?sze w zupe?nie inny sposób. Taki, ?e wszystko to, co wydarza si? w sposób nieoczekiwany jest swego rodzaju "podarunkiem", i tylko od nas zale?y jak potraktujemy dane wydarzenie.

Najcz??ciej tego nie zauwa?amy. Przechodzimy obok, czy wzruszamy ramionami. Przypadek. Tylko, ?e nie wszystkie "przypadki" s? tylko tym...

I tutaj musia?abym si? odwo?ywa? do osób, które wierz? w reinkarnacj?, sytuacje, posiadaj?ce w sobie magi?, czy takie, które jest trudno w jakikolwiek sposób wyt?umaczy?. Jednak, czy to nie dzi?ki takim "zmienno?ciom" nasze ?ycie jest nie tylko czarne-bia?e, a kolorowe?

Zdarza?o mi si? s?ysze? s?owa krytyki dotycz?ce kolorystyki mojej strony, sta?ych zmian, które wprowadzam, czy próby bycia neutraln?, wr?cz szar?... a ja drodzy Pa?stwo staram si? tylko troch? wtopi? w to co powszechne, czy zmieni? "pod" to, co bywa czasem nawet wymuszon? konieczno?ci?. Czy próba dopasowania jest strat? swojej esencji? Nie s?dz?.

Zawsze si? znajdzie co? do krytyki, czy zrobienia przykro?ci, ale i zawsze znajdzie si? co?, co wymaga nienagannej pochwa?y.

Wracaj?c do tematu: zmiany s? zapowiedzi? rozwoju - czy zawsze? Obserwujcie swoje ?ycie, ile w tym prawdy, a ile w tym pomy?ki... W?asne wnioski ponad wszystko. Co jest bardziej pewnego...?

Wró?ka, czy jasnowidz s? dla Was po to, aby pokaza? Wam mo?liwo?ci, opcje, czy te? pokaza? to, co jest najbardziej prawdopodobne.

Dostęp do strony internetowej oferującej w jednym miejscu wiele funkcji dla grupy ludzi zainteresowanej rozwojem osobistym. Integracja w grupy społecznościowe, możliwość opiniowania i oceniania artykułów, aktywność na forum.

Za z?e ?ycie, za nieudane ?ycie, najcz??ciej powinni?my wini? nikogo innego jak samego siebie. Bo to my jeste?my Magami - kreatorami swojego w?asnego losu. Brzmi pompatycznie? Mo?liwe.

Nowy Rok powinien nastroi? do zmian i jest tego typu okazj?. Najlepsze zmiany s? te, w których zaczynamy od siebie, bo zmieniaj?c siebie, zmieniamy te? innych, wydarzenia, codzienno??...

"Jestem sob? - i nikim innym."

I tak dla ka?dego ta wy?ej wspominana FORTUNA jest czym? bardzo indywidualnym. Jednak, czy te ju? tak zakurzone warto?ci jak rodzina, codzienna fili?anka kawy, stary p?aszcz, a nie nowy iphone, s? tym, co nale?y traktowa? jako te... bezwarto?ciowe? Czy w?a?nie nie w tym jest tajemnica rado?ci, potem szcz??cia, jeszcze pó?niej spe?nienia?

Czasem pytacie mnie o mi?o??, martwicie si? jej brakiem w relacji, czy zwi?zku. A co z mi?o?ci?, która dotyczy tego, co codzienne, drobne, niedostrzegane? Mi?o?? do psa, który jest z nami od lat, mi?o?? do ulubionej ksi??ki, pomadki, pisarza... To tylko przyk?ady, ale czasami wystarczy spojrze? na wszystko z innej perspektywy, by móc zrobi? takie badanie. Dog??bne badanie rzeczy.

Czasem mi?o?? mo?na znale?? w bardzo naprawd? nieoczekiwanych miejscach. I ludziach.

Dla mnie fortuna ko?em si? toczy w?a?nie w taki zmienny sposób. Smutna to prawda, a mo?e tak wygl?da rzeczywisto??? I tutaj pos?u?? si? cytatem z jednej z moich ulubionych ksi??ek "Noce i dnie": "W ?yciu s? noce i dnie, ale s? i niedziele, te jednak zdarzaj? si? rzadziej ni? w kalendarzu."

Ile w tym prawdy? To zale?y od spojrzenia ... od oka.

Wiele mi?o?ci ?ycz?.

Noworoczne, spó?nione u?ciski. I uk?ony.

Sprawdź podobne artykuły w tej kategorii

Komentarze do tego wpisu

Podczas pisania komentarzy prosimy używać wyłącznie "czystego tekstu" bez znaczników bbcode, html. Wszelkie formatowanie tekstu będzie usuwane.

Dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© 2013 Bogaty Umysł Sp.z.o.o. All rights reserved.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. zamknij