Jak osiągnąć sukces?

Istnieje teoria, ?e pierwsze 7 sekund spotkania rzutuje na zewn?trzny, postrzegany obraz cz?owieka, którego wcze?niej nigdy si? nie spotka?o. Jest to obraz osoby zakodowany w pami?ci przez d?ugi czas. Wp?ywa poniek?d na przeró?ne decyzje, np. rekrutera o przyj?ciu do pracy. Dzia?anie te jest oczywi?cie czysto pod?wiadome i to tylko sk?adowa wp?ywaj?c? na wynik – ale niekiedy mo?e mie? decyduj?ce znaczenie.

Jednym z wielu czynników wp?ywaj?cych na sukces, biznesowy czy te? prywatny jest ubiór. Zapewne wi?kszo?? s?ysza?a o polskim powiedzeniu, które brzmi: ”Jak Ci? widz?, tak Ci? pisz?”. Jest w tym oczywi?cie sporo prawdy. Sposób w jaki si? ubieramy ma ogromny wp?yw nie tylko na to jak si? czujemy, ale przede wszystkim jak odbiera nas otoczenie. Niezale?nie od tego, czy jest to egzamin na studiach, rozmowa kwalifikacyjna, spotkanie biznesowe, czy pierwsza randka, nale?y ubiera? si? z rozs?dkiem, zgodnie z panuj?cymi zasadami - w ka?dym kraju i regionie mo?e od siebie si? ró?ni?. W bardzo wielu przypadkach pierwsze wra?enie jest decyduj?ce.


W przypadku aplikacji o prac?, wystarczy zada? sobie pytanie, stawiaj?c si? na miejscu pracodawcy: czy zatrudni?bym/zatrudni?abym kogo? kto wygl?danie niechlujnie, ma zaniedbane w?osy, nie?wie?y zarost, czy te? ubiega si? o prac? w pogniecionej koszuli? Mo?na w?tpi?. W bardzo wielu przypadkach osoba ta jest wizytówk? firmy, odzwierciedla j? i jest jej reprezentantem. Nikt nie chcia?by robi? interesów z osob?, która przychodzi omówi? wa?ny kontrakt np. w klapkach i krótkich spodenkach.

Aby omin?? kilku fatalnych wpadek, wystarczy stosowa? podstawowe zasady ubioru, a mianowicie ubranie:

Ma by? czyste, wyprasowane, bez jakichkolwiek plam.

Dostęp do strony internetowej oferującej w jednym miejscu wiele funkcji dla grupy ludzi zainteresowanej rozwojem osobistym. Integracja w grupy społecznościowe, możliwość opiniowania i oceniania artykułów, aktywność na forum.

Dopasowane do sylwetki, nie ma wygl?da? jak spodnie/koszula/marynarka "?ci?gni?ta ze starszego brata". Proste a zarazem stylowe.

Jest bardzo wiele wytycznych dotycz?cych ubioru, akcesoriów, zachowania. Jednak absolutnie wszystkie zale?ne s? od sytuacji - egzamin, test, rozmowa o prac?. Wiele sztywnych regu? pozostaje niezmienionych od bardzo d?ugiego czasu. Oczywi?cie ca?kowicie inne dla kobiet i m??czyzn.

Nie powinno zapomina? si? równie? o estetycznym wygl?dzie twarzy - kobiety nie powinny przesadzaj z nadmiernym makija?em, a m??czy?ni powinni by? ogoleni. Twarz ma by? zadbana, w?osy u?o?one. Bardzo wiele osób, szczególnie kobiet, ma sk?onno?? do zwracania uwagi na detale, na drobnostki - w przeciwie?stwie do wi?kszo?ci m??czyzn. Ka?dy detal mo?e by? zauwa?ony, a wi?c dlatego warto si? troch? postara? - szczególnie je?eli chodzi o przysz?o?? zawodow?, nowego kontrahenta biznesowego, czy wa?ny egzamin.

Niezale?nie od pewno?ci siebie, do?wiadczenia, posiadanych umiej?tno?ci, czy w?asnego stylu, lepiej jednak zrobi? dobre pierwsze wra?enie, poniewa? jest ono tylko jedno. Ocena cz?owieka przez pryzmat wygl?du, nawet cz??ciowa, jest jak najbardziej niesprawiedliwa i krzywdz?ca. Jak mówi przys?owie: "Nie nale?y ocenia? ksi??ki po ok?adce". Takie jest ?ycie, trzeba si? do jego zasad dostosowa?. Nale?y pami?ta? jednak, ?e kompetencje w ka?dej sytuacji przewa?aj? nad wygl?dem, lecz po??czenie tych dwóch (?wietnych kompetencji i dobrego wygl?du) daje szerokie mo?liwo?ci, które warto jednak wykorzysta?.

Sprawdź podobne artykuły w tej kategorii

Komentarze do tego wpisu

Podczas pisania komentarzy prosimy używać wyłącznie "czystego tekstu" bez znaczników bbcode, html. Wszelkie formatowanie tekstu będzie usuwane.

Dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© 2013 Bogaty Umysł Sp.z.o.o. All rights reserved.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. zamknij